ความสำเร็จเของท่าน คือนโยบายของเรา

 

 
 
: เข้าสู่ระบบ :
กรุณากรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านให้ถูกต้อง
ชื่อผู้ใช้ : รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
 
 

บริการของเรา

 
 
 

บริการของเรา - ลูกค้า

Service Customers

Recruitment Service (บริการสรรหาและคัดเลือกพนักงาน)บริษัท วัน ซีโร่ ไนน์ ซัคเซส 
จำกัด ได้ดำเนินธุรกิจด้านการบริหารแรงงานบุคคลและการสรรหาบุคลากร บริษัทฯ มีนโย-
บายการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร โดยจะมุ่งเน้นการคัดเลือกบุคลากรที่มีศักยภาพสูง 
มีความสามารถที่จะพัฒนาตนเองได้ตามทิศทางที่องค์การต้องการโดยคำนึงถึงคุณภาพ
และทั้งนี้ภายใต้ความต้องการของท่านเป็นสำคัญ ตั้งแต่ระดับพนักงานถึงระดับผู้บริหาร
ขององค์กรPayroll Outsourcing (บริการจัดทำเงินเดือน)

บริษัท วัน ซีโร่ ไนน์ ซัคเซส จำกัด ยังได้มีบริการจัดทำเงินเดือน ไม่ว่าจะเป็นการจัดจ่าย
ชั่วคราวหรือประจำ เป็นการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงาน บริษัท ฯ จึงได้ให้
บริการ Payroll Service รายละเอียดดังนี้

1. บริการทำเงินเดือนแบบฝากชื่อจ่าย 
2. บริการทำเงินเดือนแบบครบวงจร 
3. การวางโครงสร้างค่าจ้างและเงินเดือน (SALARY STRUCTURE)

Training ( การบริการฝึกอบรม )

บริษัท วัน ซีโร่ ไนน์ ซัคเซส จำกัด มุ่งเน้นการอบรมหลักสูตรที่สอดคล้องต่อความต้อง
การตามประเภทธุรกิจของลูกค้าโดยคำนึงถึงคุณภาพและความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ

1. ดำเนินการจัด และฝึกอบรมภายในหน่วยงาน (In House)

- หลักสูตรเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการ
- หลักสูตรการบริหารงานบุคคล
- หลักสูตรเกี่ยวกับมนุษย์สัมพันธ์และการพัฒนาทีมงาน
- หลักสูตรเกี่ยวกับการเสริมสร้างบริการเพื่อความเป็นเลิศ
- หลักสูตรเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพและการเพิ่มผลผลิต
- หลักสูตรภาษาอังกฤษ
- หลักสูตรภาษาอังกฤษผู้บริหาร (EXECUTIVE ENGLISH)
- หลักสูตรทั่วไป

หลักสูตร การประชาสัมพันธ์ประกันสังคม ในหัวข้อ
- ความรู้เรื่องการประกันสังคม ฯ
(สำหรับหลักสูตรนี้ ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย โดยรวมอาหารกลางวัน และ Coffee Break ด้วย)

หมายเหตุ: เนื้อหาของหลักสูตรดังกล่าวข้างต้นแต่ละหลักสูตร สามารถที่จะออกแบบและ
ปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพความจำเป็น และความต้องการเพื่อให้สอดคล้องกับ----เป้าหมายทางธุรกิจของแต่ละองค์กร และจัดทำหลักสูตรที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา
บุคลากรของแต่ละองค์กร

 

บริการของเรา - ผู้สมัครงาน

Service Candidate

-----บริษัท วัน ซีโร่ ไนน์ ซัคเซส จำกัด  เป็นที่ปรึกษาและสื่อกลางในการหางาน สำหรับคนที่ไม่มีเวลาหางาน หรือต้องการความช่วยเหลือในการสมัครงานกับบริษัทต่าง ๆเพื่อให้เหมาะสมกับความรู้และความสามารถและความต้องการของท่าน (ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น)

เอกสารในการสมัครงานทั่วไป :

สำเนาบัตรประชาชน

สำเนาทะเบียนบ้าน

สำเนาวุฒิการศึกษา

รูปถ่าย ขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป

สำเนาใบผ่านงานหรือเอกสารรับรองการฝึกงานต่าง ๆ ( ถ้ามี )

 


 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

109success   1091/241 3C3 อาคารCityLink ซอยเพชรบุรี 35 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ :02-6516029 แฟกซ์ :02-6516028 ::::